Postupak pred sudom nije jednostavan i često je vrlo izazovan te zahtjeva učešće stručnih lica – advokata. Ipak, zakonski propisi daju mogućnost i samostalnog zastupanja i to od strane zaposlenih u društvu koji je stranka u postupku. Odluku o tome da li se upustiti u samozastupanje trebate donijeti pažljivo I odgovorno. Potrebno je pravilno procijeniti svoje sposobnost, kao i predmet spora, njegovu kompleksnosti i posljedice ishoda spora. Imajte na umu da u slučaju da spor izgubite sve troškove spora (svoje, suprotne strane i sudske) snosite Vi.

Ako želite pokrenuti parnični postupak pred sudom, imajte na umu da se isti pokreće podnošenjem tužbe. U nastavku teksta možete pronaći neke osnovne upute za uspješno pisanje tužba.

Tužba sadrži obavezno sljedeće elemente: a. oznaku suda, b. oznaku tužitelja i tuženog sa podacima o adresama prebivališta odnosno sjedišta ako se radi o pravnim licima, te oznaku zakonskog zastupnika društva, c. tužbeni zahtjev, d. činjenice na kojima tužilac zasniva tužbeni zahtjev, e. dokaze kojima se utvrđuju te činjenice, f. naznaku vrijednosti spora i g. potpis (ovlaštenog lica tužitelja). Kada pišete tužbu, prvo obrazložite činjenice na kojima zasnivate tužbeni zahtjev.

Imajte na umu da je bitno da sud razumije prezentovano činjenično stanje. Pored toga, navedite dokaze na osnovu kojih dokazujete te činjenice. Dokazi mogu biti isprave, saslušanje parničnih strana (odnosno tuženog i/ili tužitelja), svjedoci a kada je potrebno da se određene činjenice razjasne neposrednim opažanjem suda moguće je predložiti i uviđaj na licu mjesta, kao i vještačenje kada je za utvrđenje ili razjašnjenje određenih činjenica potrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže. Na kraju, formulišite tužbeni zahtjev. Ne zaboravite u tužbi zatražiti od suda da donese presudu zbog propuštanja ako tuženi u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tužbu. Naime, iako to nije obavezan element tužbe, ako to učinite a tuženi doista ne podnese odgovor na tužbu, sud može donijeti presudu u Vašu korist. Vodite računa o tome da sva komunikacija prema sudu treba biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Ako prilažete dokumentaciju na nekom drugom jeziku, priložite i prijevode sačinjene od ovlaštenog sudskog tumača.

Jako je bitno kako ćete formulisati tužbeni zahtjev jer on odražava ono što tražite od suda. Načelno, nakon što obrazložite činjenice na kojima zasnivate svoj zahtjev i nakon što navedete dokaze na osnovu kojih dokazujete te činjenice jasno i precizno navedite tužbeni zahtjev. Ne zaboravite navesti i sporedna potraživanja, što su između ostalog su zakonske zatezne kamate i slično.

Ovaj tekst je nastao kao rezultat programa edukacije članova tima DBC-a u okviru programa "DBC Online" realiziranog u saradnji sa udruženjem "Arbitri". Predavačice u ovom programu edukacije bile su Nevena Jevremović i Armela Ramić.