Bespovratna sredstva za investitore iz bh dijaspore - kriteriji dodjele grantova i novi poziv

USAID Projekat „Diaspora Invest“ raspisuje redovne javne poziv za dodjelu bespovratnih sredstava. Posljednji javni poziv je zatvoren. Aplikaciji za grant sredstva možete pristupiti na www.grant.diasporainvest.ba.

Bespovratna sredstva za investitore iz bh. dijaspore

Ukoliko ste dio bh. dijaspore i imate ideju/projekat svoj biznis u BiH, u mogućnosti ste aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu do 50.000,00 KM koje dodjeljuje USAID, u okviru projekta “Diaspora Invest”.


Ko se smatra dijasporom?


Član dijaspore definiše se kao iseljenik/ci i njihovi potomci koji žive izvan zemlje rođenja ili porijekla, bilo na privremenoj ili trajnoj osnovi, ali i dalje imaju značajne veze sa zemljama porijekla. Status člana dijaspore za potrebe projekta i aplikacije na grant mora biti dokazan važećim dokumentom koji ukazuje na prebivalište izvan BiH sa ukupnim trajanjem od najmanje tri godine.

Osoba se također može smatrati članom dijaspore ako se vratila u Bosnu i Hercegovinu i ima trajno prebivalište u BiH unutar tri godine prije objave Poziva

Ova osoba dužna je dokazati važećim dokumentima da je imala kontinuirani boravak u inostranstvu u trajanju od tri godine.


Ko se može prijaviti na grant?


  • Registrovana mala i srednja preduzeća (MSP) osnovana u Bosni i Hercegovini u vlasništvu ili suvlasništvu (najmanje 25% kapitala) člana dijaspore, te preduzeća koja imaju trajno dokazivo poslovno partnerstvo sa članom bh. dijaspore, a koja su osnovana najviše tri godine (0 – 3 godina starosti) prije datuma objave Poziva. Vlasnički udio člana dijaspore mora biti dokaziv kroz važeći ugovor, akt osnivanja i/ili ispis iz registra o osnivanju preduzeća.
  • Pojedinci iz dijaspore koji imaju namjeru osnovati preduzeće u periodu od 90 dana od dana objave Poziva, pod uslovom da registraciju okončaju prije završnog kruga odabira.

 


Uslovi za prijavu na poziv za dodjelu granta


Ulaganje u projekt vlastitim doprinosom, i to najmanje u odnosu od 1:1. Doprinos USAID-a ne može premašiti 50% cjelokupnog finansiranja neophodnog za implementaciju poslovnog prijedloga predloženog u zahtjevu za dodjelu sredstava. Udio doprinosa podnositelja zahtjeva za finansiranje može biti najmanje 50% u gotovini, a preostalih 50% može se osigurati kao nefinansijski doprinos podnositelja zahtjeva.

  • To naprimjer znači da ukoliko aplicirate za iznos od 50.000 KM, morat ćete uložiti istu toliku vrijednost, s tim da najmanje 25.000 KM mora biti gotovinsko učešće, a preostalih 25.000 može biti u negotovinskom doprinosu.
  • Negotovinskim doprinosom smatra se sve ono što doprinosi programskom, sveobuhvatnom ostvarenju planirane investicije ili poslovnog prijedloga. Negotovinski doprinos uključuje npr. već započetu investiciju traženog poslovnog prijedloga za sufinansiranje, potkrijepljenu dosadašnjim ulaganjem ili procjenom vještaka (ukoliko se radi o prostoru ili objektu), kupljenim mašinama (dok se ovim grantom traži dopuna istih, poput npr.alata), ulaganje u obuku osoblja u svrhe provođenja projektnog prijedloga, know-how, obnavljanje ili uvođenje standardizacije ili certificiranja, i slično.

Apliciranje projektom u trajanju od maksimalno 12 mjeseci (jednu godinu), ili kraći period, koji se predstavlja kroz planirane aktivnosti i rezultate navedene u zahtjevu za dodjelu bespovratnih sredstava.


Ciljani sektori


BDM će posebno podržati prijedloge za poslovna ulaganja u "produktivne sektore", uključujući: poljoprivredu, energetiku, turizam, metalnoprerađivački sektor, drvnoprerađivački sektor i druge proizvodno-prerađivačke sektore, kao i informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).


Proces podnošenja prijava


Prijave mogu biti podnesene na engleskom ili na jezicima BiH. Popunjen obrazac treba dostaviti u elektronskoj i printanoj formi.

Novi poziv je otvoren na:www.grant.diasporainvest.ba


Imate pitanja?


Sva pojašnjenja i uputstva će biti iskomunicirana putem e-mail adrese grants@diasporainvest.ba ili objavljena na stranici projekta (www.diasporainvest.ba).