Kako osnovati d.o.o. u Bosni i Hercegovini?

Ukoliko želite osnovati svoje preduzeće, jedna od najpogodnijih formi je Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.).

d.o.o. (eng. Limited liability company (LLC), njem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmBH) je društvo u kojem svaki član društva ima udio u kapitalu društva i snosi rizik poslovanja samo do visine tog unijetog udjela. To je poslovna struktura osnovana dokumentom o osnivanju ili osnivačkim ugovorom sa jednim ili više domaćih/stranih fizičkih i/ili pravnih lica i sa početnim kapitalom podijeljenim u dijelove.

Dakle, odgovornost za poslovanje je ograničena, pa osnivač ili više njih ne odgovaraju za obaveze društva svojom ličnom imovinom, nego samo visinom unijetog udjela. Upravo ova karakteristika d.o.o. čini jednim od najčešćih oblika privrednog društva u Bosni i Hercegovini.

U nastavku teksta vam predstavljamo korake koje morate proći da biste osnovali d.o.o. u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj, kao i koliko sve to košta.


Kako registrovati d.o.o. u Federaciji BiH?


Predregistracione radnje


 

Korak 1: Odabrati ime kompanije


Korak 2: Provjeriti u registru kompanija na nadležnom sudu da li je izabrano ime dostupno


Korak 3: Odrediti iznos osnivačkog kapitala

Minimalni osnivački kapital za d.o.o. je 1.000,00 (hiljadu) KM. Ukoliko više partnera osniva kompaniju, ovaj iznos se dijeli na broj partnera, s tim da minimalni doprinos svakog partnera ne smije biti manji od 100,00 (stotinu) KM.


Korak 4: Sastavljanje osnivačkog akta

Osnovni i najvažniji dokument za d.o.o. je njegov osnivački akt

Osnivački akt može biti u formi odluke (ukoliko je u pitanju jedan osnivač) ili u formi ugovora (ukoliko se radi o više osnivača). Svaki osnivački akt ima svoje obavezne dijelove. Osnivački akt sastavlja notar, a vi mu morate dati sljedeće podatke:

 • ime i prezime, te adresa osnivača društva (ako je osnivač strano privredno društvo onda se navodi naziv i adresa društva);
 • koliki  je iznos početnog osnovnog kapitala (Zakonom propisani minimalni iznos je 1.000,00 KM),
 • ko je osnivač/ko su osnivači;
 • ko je direktor, vođenje poslova i zastupanje društva (imenovanje lica ovlaštenih za vođenje poslova i zastupanje kao i za registraciju društva u sudskom registru);
 • koji je naziv društva, sjedište i djelatnost kojom će se društvo baviti;
 • prava i obaveze članova društva (politika poslovanja, raspodjela profita i slično);
 • postupak u slučaju da neko od osnivača društva ne uplati svoj ulog u novcu do ugovorenog roka ili ne ispuni neku drugu dogovorenu obavezu;
 • izmirivanje troškova osnivanja društva (obaveza osnivača ili nove kompanije);
 • posljedice neuspjelog osnivanja društva;
 • ovjeren potpis osnivača ili ovlaštenog zastupnika za registraciju društva u BiH (ovjera potpisa se vrši kod notara).

* Direktor u d.o.o. može imati radni odnos, i u takvom slučaju mora biti zdravstveno/socijalno osiguran te ne može obnašati funkciju direktora i u nekom drugom društvu, ali postoji mogućnost da direktor ne bude u radnom odnosu, ali u tom slučaju kompanija mora imati minimalno jedno uposleno lice.

** Ako direktor neke firme u BiH treba biti stranac koji želi biti u radnom odnosu, onda mora prijaviti boravište u BiH, te pribaviti radnu dozvolu. Stranac može biti i direktor bez radnog odnosa na osnovu menadžerskog ugovora. U tom slučaju nije potrebna radna dozvola, ali mora imati više uposlenika.

CIJENA: advokatska ili notarska obrada = 500-600 KM


Korak 5: Uplatiti osnivački kapital

Iznos osnivačkog kapitala uplaćujete na prelazni račun jedne od banaka u BiH (Uuplatnica vam je potrebna kao dokaz koji prilažete sudu). Uplatu osnovnog kapitala osnivač/osnivači mogu izvršiti direktno ili putem opunomoćenog advokata.

* Ako neko drugi izvrši uplatu, treba pripremiti pismenu izjavu u kojoj se navodi da je uplata izvršena u ime osnivača (ime osnivača).
 


Registracione aktivnosti


Korak 1: Registracija kod općinskog suda


Registracija se vrši kod odjeljenja registara za upis poslovnih subjekata u BiH (Brčko Distrikta, FBiH i RS).

Podaci koji se unose u registar su podaci o osnivanju, spajanju i okončanju predmeta upisa, osnivanju ili okončanju dijela predmeta upisa, sve premjene statusa koje uključuju promjene u formi organizacije predmeta upisa, podaci o predmetu upisa koji su relevantni za pravnu korespondenciju i njihove promjene, podaci o bankrotu i likvidaciji procesa, podaci o započetoj proceduri ukidanja predmeta upisa kao i drugi pravno propisani podaci.

Za registraciju je neophodno dostaviti sljedeću dokumentaciju (prevod dokumentacije kod ovlaštenog sudskog tumača na neki od službenih jezika u Bosni i Hercegovini):

 • zahtjev za registraciju (obrasce možete preuzeti na sudu ili na stranici suda)
 • osnivački akt;
 • dokaz o uplati osnovnog kapitala na privremeni račun u banci;
 • dokaz o uplati sudske takse i potvrdu o uplati takse za objavljivanje oglasa o osnivanju firme u Službenim novinama FBiH, odnosno Službenom glasniku RS;
 • potvrdu iz poreske uprave o nepostojanju duga;
 • ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje firme u unutrašnjem i vanjskom prometu – potpis ovjerava notar;
 • izjava direktora o prihvatanju dužnosti (sačinjava advokat ili notar, ovjerava nadležna općina ili notar).

CIJENA: sudska taksa 320,00 KM + 150,00 KM objava registracije u Službenim novinama = 470,00 (četristo sedamdeset) KM


Korak 2: Platiti administrativne troškove i preuzeti rješenje o registraciji firme od nadležnog suda


Korak 3: Izrada pečata


Nakon završene registracije izrađujete pečat na kojem stoji koji sadrži naziv vaše firme.

Da biste mogli izraditi pečat potrebno je da priložite i kopiju rješenja o upisu društva u sudski registar. Na pečatu mora biti naznačeno ime i adresa firme. kompanije.

CIJENA: 30,00 do 50,00 KM


Postregistracione aktivnosti


Korak 1: Potpisati ugovor sa licenciranim računovođom i ugovor o zakupu prostora


Korak 2: Zahtjev za izdavanje statističkog, ID broja i šifre djelatnosti


Nakon završene registracije, potrebno je da vašu firmu registrujete u Statistički poslovni registar pri Zavodu za statistiku FBiH (http://fzs.ba/index.php/statisticke-oblasti/poslovne-statistike/statisticki-poslovni-registar/). Poreznoj Upravi podnosite Zahtjev za dobivanje ID broja (koji predstavlja “ličnu kartu” vaše firme) i Obavještenja o razvrstavanju na šifru djelatnosti.

Pravilnik o dodjeljivanju id. brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji FBiH, http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/96237-pravilnik-o-dodjeljivanju-id-brojeva.pdf

CIJENA: kopiranje + ovjera dokumentacije =cca 30,00 (trideset) KM

 

Korak 3: Otvaranje transakcijskog računa u banci


Da biste otvorili žiro-račun u banci potrebno je dostaviti kopije sljedećih dokumenata:

 • rješenja o upisu u sudski registar (ne može biti starije od 6 mjeseci);
 • rješenje o identifikacionom broju, koje je izdao ureda za statistiku;
 • potvrda o matičnom i carinskom broju (ukoliko ste firmu registrovali za vanjsku trgovinu);
 • identifikacioni dokument za osobe koje trebaju dobiti punomoć za žiro-račun koji se otvara;
 • ovjeren potpis ovlaštenih osoba za platni promet.

CIJENA: kopiranje + ovjera dokumentacije =cca 30,00 (trideset) KM


Korak 4: Plaćanje komunalne takse


Korak 5: Izraditi ugovor o radu za zaposlene


Korak 6: Prijavljivanje društva i zaposlenih u poresku upravu


Da biste prijavili firmu u nadležnu poresku upravu potrebni su vam sljedeći dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

Za registraciju zaposlenih potreban je sljedeći dokument: Odgovarajući obrazac za upis u jedinstveni registar (može se preuzeti kod nadležne porezne uprave prema sjedištu firme).

NEMA TROŠKOVA


Korak 7: Podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju


Kompanije moraju posjedovati fiskalnu kasu.

CIJENA: fiskalizacija + fiskalni uređaj =cca 700 KM


Korak 8: Pribavljanje dozvole za obavljanje djelatnosti


Nadležnom općinskom ili kantonalnom organu (zavisno od djelatnosti) trebate podnijeti izjavu o ispunjavanju tehničkih uslova poslovnog prostora radi početka obavljanja djelatnosti. Kako bi pribavili ovu dozvolu potrebno je da dostavite sljedeće dokumente:

 • Zahtjev za dozvolu;
 • Punomoć, osim ako direktor sam ne poduzima potrebne korake;
 • Dokaz da kompanija ima poslovni prostor i potrebnu opremu (izjava iz katastarskog ureda, ugovor o kupovini, ugovor o zajmu, i sl.);
 • Dokaz o registraciji direktora i uposlenika u poreznoj upravi;
 • Dokaz o izmirivanju administrativne takse;
 • Stručno mišljenje o zaštiti od buke;
 • Potvrda o električnim instalacijama (atest);
 • Potvrda o zaštiti od požara.

* Postupak pribavljanja dozvole može da se neznatno razlikuje od jedne do druge općine.

NEMA TROŠKOVA


Korak 9: Prijava u sistem PDV-a (uvjetno)

Nakon dobivanja identifikacionog broja, ukoliko planira ostvariti godišnji oporeziv promet veći od 50.000,00 (pedeset hiljada) KM, privredno društvo se mora upisati u Registar obveznika indirektnih poreza. U tom slučaju predstavnik društva dužan je prezentirati dokaz da će u narednih godinu dana ostvariti prihod veći od 50.000,00 (pedeset hiljada) KM. Takav dokaz može biti ugovor s klijentom.

CIJENA: administrativna taksa + kopiranje + ovjera =cca 50,00 (pedeset) KM

 

Ukupni troškovi osnivanja privrednog društva


Na kraju, ukupni troškovi osnivanja privrednog društva su:

 • Administrativni troškovi: 250,00-500,00 (dvije stotine i pedeset do petstotina) KM;
 • Troškovi za angažovanje advokata i notara: 500,00 (pet stotina) do 1000,00 (hiljadu) KM.

Vremenski period trajanja registracije d.o.o. od dostavljanja potpune dokumentacije sudu do dobijanja rješenja je 15 do 20 dana.

Nakon što se ispunili prethodno navedene korake, vaš naredni korak je da počnete poslovati. SRETNO! 


 U Republici Srpskoj


Predregistracione aktivnosti


Korak 1: Odabrati ime kompanije


Korak 2: Provjeriti u registru kompanija na sudu da li je izabrano ime dostupno


Korak 3: Odrediti iznos osnivačkog kapitala

Minimalni osnivački kapital za d.o.o. je 1,00 (jedna) KM. 


Korak 4: Posjeta notaru/notarski ovjeren osnivački akt

Obraćanje notaru sa kopijom lične karte te dogovor oko imena budućeg privrednog društva čiju će mogućnost određivanja notar provjeriti u sudskom registru. Notar ovjerava osnivački akt, tj. ovjerava potpise osnivača i ovlaštenog lica.


Korak 5: Ovjera ličnih dokumenata i potpisa

Posjeta opštini te ovjera kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica (ovjera košta 2,00 KM po stranici), te ovjera potpisa budućeg odgovornog lica (10,00 KM).


Registracione aktivnosti


Korak 1: Registracija privrednog društva – jednošalterski sistem kod Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF)


Notar/osnivač/odgovorno lice podnosi APIF-u zahtjev za registraciju sa potrebnim dokumentima (notarski obrađen osnivački akt, ovjeren potpis odgovornog lica, ovjerene kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica) – prva registracija je besplatna, objava u Službenom glasniku RS (7,00 KM po redu teksta, taksa za APIF 35,00 KM, rok postupanja 3 dana ukoliko je predata sva potrebna dokumentacija). Procedura registracije istovremeno podrazumijeva da je poslovni subjekat registrovan kod Poreske uprave RS, tj. dodijeljen JIB i izvršeno razvrstavanje poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti.


Korak 2: Preuzimanje sudskog rješenja i obavještenja o razvrstavanju po klasifikaciji djelatnosti kod APIF-a.


Korak 3: Izrada pečata

Izrada pečata u ovlaštenoj pečatoreznici uz kopiju sudskog rješenja, uz davanje originala na uvid. Prosječna cijena pečata je 40,00 (četrdeset) KM, rok postupanja je 1 dan.

 

Korak 4: Izraditi ugovor(e) o radu za zaposlene


Korak 5: Prijavljivanje društva i zaposlenih u poresku upravu


Potrebno je prijaviti zaposlene radnike u Poreskoj upravi RS-a, na već propisanim obrascima, te preuzeti podići istu potvrdu.


Korak 6: Fiskalizacija


Posjeta jednom od ovlaštenih distributera fiskalnih uređaja/kasa radi sklapanja ugovora, biranja fiskalne kase u skladu sa potrebama poslovanja, te podnošenje inicijalnog zahtjeva za fiskalizaciju.

Broj dana: 5 dana


Korak 7: Otvaranje transakcijskog računa u banci


Korak 8: PDV registracija


Nakon završetka procesa registracije, te izrade pečata, zainteresovano lice za pokretanje poslovanja u Republici Srpskoj je dužno da obavi i sljedeće korake: PDV registracija – očekivani promet preko 50.000,00 (pedeset hiljada) KM u jednoj poslovnoj godini i pravna lica koja imaju registrovano spoljnotrgovinsko poslovanje, posjeta Upravi za indirektno oporezivanje BiH za obavljanje pdv PDV registracije (carinske, akcizne ili špediterske). Potrebna dokumentacija uključuje ovjerenu kopiju sudskog rješenja, JIB, te karton deponovanih potpisa.

CIJENA: administrativna taksa = 40,00 (četrdeset) KM, rok postupanja do 7 dana.


Ovaj tekst ne odražava stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Za sadržaj ove stranice isključivo je odgovoran autor teksta, Restart.ba.


 

    

  ​​​​