USAID Projekat "Diaspora Invest"

O NAMA

Projekat USAID "Diaspora Invest" e izradio ovu web-stranicu kao sredstvo jednostavnog i razumljivog pregleda aktivnosti na kojima radimo u našem nastojanju da osiguramo bolje uslove za povezivanje bosanskohercegovačkih zajednica širom svijeta sa domovinom i omogućimo im bolje uslove i nove prilike za investiranje u Bosnu i Hercegovinu.

Za nas je izuzetno važno da korisnici podrške i svi koji su uključeni u naše aktivnosti razumiju vrijednosti i ideje za koje se zalažemo, te da u okviru onoga što radimo pronađu teme koje ih zanimaju i konkretne vidove pomoći koji su im potrebni. Na ovom putu nismo sami. Svakog dana radimo na podršci razvoju strateškog okvira za angažman i investicije iz dijaspore u BiH sa domaćim institucijama na državnom, entitetskom i lokalnom nivou.

Bez trajne podrške vlasti i suštinskog razumijevanja prepreka sa kojima se potencijalni investitori susreću, ne možemo savladati ključne izazove koji stoje pred nama. Međutim, naš posao ne završava na saradnji sa javnim sektorom.

Nudimo i posebne programe preko kojih neposredno utječemo na povećanje direktnih investicija iz dijaspore. Osiguravamo tehničku pomoć preduzećima i ulagačima, a kroz posebne programe grantova malim i srednjim preduzećima dajemo potrebni podstrek za realizaciju planiranih razvojnih aktivnosti i inovacija.

Uspješni investitori i startup preduzeća koja prođu kroz naše aktivnosti tehničke podrške ili dodjele sredstava, imaju priliku aplicirati za kredite koji su dostupni kroz drugi USAID-ov program.

Konačno, u ovom procesu je ključno osigurati trajne veze i umrežavanje bh. dijaspore. To činimo na terenu, kroz razvoj održive lokalne platforme koja će dijaspori pružati usluge i olakšati proces investicija. Uspostavljamo biznis centar za podršku investicijama, a u online prostoru radimo na kreiranju 'svjetske mape' dijaspore kroz koju ćemo uvezati organizacije, biznise i profesionalce.

Naš projekat ima tri komponente:

  • Podrška razvoju strateškog okvira za angažman i investicije iz dijaspore u BiH koji bi se uključio u strategije ekonomskog razvoja i akcione planove na svim nivoima vlasti (država, entiteti, kantoni, općine);
  • Povećanje direktnih investicija iz dijaspore kroz tehničku podršku i grantove odgovarajućim malim i srednjim preduzećima u početnoj fazi. Podrška uključuje uspostavljanje bh. dijasporskog tržišta i program grantova kroz odabir poslovnih planova koji bi podržao inovativne i ideje koje imaju veći potencijal za razvoj. Projektna podrška, osim bespovratnih sredstava, uključuje i pružanje poslovnih savjetodavnih usluga te drugu tehničku podršku. Uspješni investitori i startup-i će, također, biti u prilici da apliciraju za kredite koji su dostupni kroz drugi, komplementaran USAID-ov program. Razvoj održive lokalne platforme koja će dijaspori pružati poslovne usluge i olakšati investicijski proces.
  • Projekat će uspostaviti biznis centar za podršku investitorima iz dijaspore, kreirati online poslovnu mrežu i provoditi promotivne aktivnosti uključujući organizaciju konferencija i poslovnih susreta investora iz dijaspore i potencijalnih partnera iz BiH.

Kroz naš direktan rad sa investitorima, saradnju sa našim partnerskim organizacijama „Naša perspektiva“ i „Restart“, ovaj projekat želimo učiniti trajno održivim sa alatima koja će postaviti temelje efikasne ekonomske saradnje dijaspore sa Bosnom i Hercegovinom. Vjerujemo da je došlo vrijeme da iskoristimo potencijal koji ova zemlja ima i da zajedno doprinesemo njenom ekonomskom razvoju. Zašto baš Vaš dom ne bi bio Vaša naredna poslovna destinacija?


USAID "Diaspora Invest"

Augusta Brauna 2/1, 71000 Sarajevo
T: +387 33 550 971
E: info@diasporainvest.ba 
W: diasporainvest.ba  


 

Diaspora 
Business 
Center 

 

Augusta Brauna 2/1,
71000 Sarajevo, BiH
T: +387 33 550 121

T: +387 33 550 121
M: +387 (0)65 766 882
E: info@nasaperspektiva.ba 
W: nasaperspektiva.ba
T: +387 33 550 121
M: +387 61 10 10 77
E: office@restart.ba
W: restart.ba

ABOUT US

USAID Diaspora Invest Activity has created this web-platform to provide a simple and easy to understand insight into activities we conduct in our effort to help connect BiH communities across the globe with their country of origin and create a supportive environment and new opportunities to increase investments in Bosnia and Herzegovina.

It is important to us that our beneficiaries and stakeholders understand the values and ideas we advocate for, identify topics of interest and specific types of support they could utilize. We are not alone on our path.

We work with BiH institutions to support the development of a strategic framework which would enhance diaspora engagement and investment in BiH. Without sustained government support and a substantial understanding of the obstacles encountered by prospective investors, we would not be able to overcome the key challenges facing us.

However, our job does not end with co-operation with the public sector. We also offer special programs through which we directly influence the increase of direct diaspora investment. We provide technical support to companies and investors. Our special grants programs for SMEs provide much-needed incentives for the implementation of planned development activities and innovations. Successful investors and start-up companies, our technical support or grant beneficiaries, have the opportunity to apply for loans available through another USAID program.

Our project covers three strategic components:

  • Provide support to the development of the strategy framework for diaspora engagement and investment, which would be integrated into economic development strategies and action plans at all government levels (state, entity, cantonal and municipal levels).
  • Expanding direct diaspora investment through technical assistance and grants to eligible early-stage SMEs and start-ups. Assistance includes establishing a BiH Diaspora Marketplace and Business Plan Competition to support innovative business ideas with high potential for growth. In addition to grant allocation, the Project support includes provision of business advisory services and other forms of technical support. Development of a sustainable local platform which would provide diaspora with business services and facilitate the investment process.
  • The Project will establish a business center for diaspora investors, create an online business network, and perform outreach activities, including organization of conferences and B2B events for diaspora investors and their prospective BiH partners.

Through our direct work with investors, cooperation with our partner organizations "Naša perspektiva" and "Restart", we want to make this project sustainable with tools that will lay the foundations for efficient economic cooperation of the diaspora with Bosnia and Herzegovina. We believe that it is time to take advantage of the potential that this country has and to contribute to its economic development together: Why your home would not be your next business destination?


USAID "Diaspora Invest"

2/1 Augusta Brauna, 71000 Sarajevo
T: +387 33 550 971
E: info@diasporainvest.ba 
W: diasporainvest.ba  


Diaspora 
Business 
Center 

 

Augusta Brauna 2/1,
71000 Sarajevo, BiH
T: +387 33 550 121

T: +387 33 550 121
M: +387 (0)65 766 882
E: info@nasaperspektiva.ba 
W: nasaperspektiva.ba
T: +387 33 550 121
M: +387 61 10 10 77
E: office@restart.ba
W: restart.ba