Program bespovratnih sredstava

Drugi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava je završen, a naredni se očekuje u septembru 2018. godine.

Opis programa

Poziv za dostavljanje zahtjeva (RFA) za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen je za podršku slijedećih ciljeva putem Bosna-Hercegovina Diaspora Marketplace (BDM): Cilj USAID projekta "Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju BiH" jeste potaći ekonomski doprinos dijaspore BiH socioekonomskom razvoju zemlje. BiH Diaspora Marketplace (dalje u tekstu: "BDM") je Konkurs za izradu poslovnog plana posredstvom Fonda za bespovratna sredstva BDM, namijenjen stvaranju novih mogućnosti za zapošljavanje građana BiH putem povećanja investicija dijaspore. BDM za cilj ima pružiti podršku za najmanje 70 malih i srednjih preduzeća u ranoj fazi razvoja, koja sarađuju sa dijasporom po utvrđenim kriterijima, te kreirati 250 novih radnih mjesta u potpomognutim preduzećima. Pored toga, očekuje se da će ova bespovratna sredstva doprinijeti porastu direktnih investicija dijaspore za najmanje 2 miliona USD, a u skladu s indikatorima utvrđenim za određivanje kvalitativnih uticaja kao što su doprinosi kroz novčane doznake i finansiranje kapitala u svrhu ulaganja u stalna sredstava, prenos znanja iz dijaspore, uvođenje novih tehnologija i slično, te poticanje preusmjeravanja dijela transfera novčanih doznaka prema ulaganjima i razvoju preduzeća.


Opšte informacije


Više od 2 miliona ljudi iz Bosne i Hercegovine (BiH) živi izvan zemlje. BiH dijaspora je uglavnom dobro integrirana i u boljem položaju od drugih migrantskih zajednica u zemljama u kojima živi, s velikim potencijalom i spremnosti da doprinese razvoju BiH. Tome svjedoči i značajan iznos novčanih doznaka iz dijaspore, koji se trenutno procjenjuje na 14% BDP-a BiH, što znatno prelazi priliv direktnih stranih investicija u zemlju.

BDM je Konkurs za izradu poslovnog plana, koji za cilj ima da podrži poduzetnički duh i resurse dijaspore BiH, kao i mala i srednja preduzeća u BiH, putem bespovratnih sredstava BDM fonda. Pristupanjem zahtjevima za bespovratna sredstva kao investicijama, BDM će nastojati podržati finansijski održiva preduzeća iz BiH koja imaju potencijal proširiti svoje poslovanje i zaposliti nove zaposlenike. Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava biće donesene na strukturiran način, uz angažman investitora iz dijaspore i osiguraće poticaje za investicije iz dijaspore. Ova sredstva će olakšati mobilizaciju kapitala dijaspore u nedovoljno finansirana mala i srednja preduzeća s potencijalom visokog rasta, što će dovesti do kreiranja novih radnih mjesta u različitim sektorima.

Ukupna vrijednost BDM fonda je 1 milion USD. Iznos bespovratnih sredstava se obično kreće od 15.000 do 50.000 KM. Maksmalni iznos za dodjelu sredstava je 50.000 KM po podnesenom zahtjevu.

a) Fokus područja za razmatranje

Bespovratna sredstva će biti dodijeljena za aktivnosti koje najviše mogu doprinijeti ukupnom učinku na: kreiranje novih radnih mjesta, povećanje direktnih investicija dijaspore, uspostavljanje i/ili jačanje partnerstava malih i srednjih preduzeća u BiH s dijasporom, prenos znanja iz dijaspore, istraživanja novih tržista, mentorstva, poslovno umrežavanje i jačanje veza između nauke, tehnologije i privrede, te korištenje ostalih finansijskih i nefinansijskih doprinosa ekonomskom razvoju BiH.

Potiče se učešće žena investitora iz dijaspore i/ili poduzetnica.

U zahtjevima za bespovratna sredstva neophodno je navesti planirane rezultate predloženih aktivnosti i objasniti kako i u kojem obimu se očekuje da će one stvoriti ostvarive rezultate poslovnih ciljeva.

b) Očekivani rezultati:

 • Kreiranje novih radnih mjesta
 • Investicije dijaspore
 • Uvođenje novih proizvoda i/ili usluga na BiH i druga izvozna tržišta ili proširenje postojećeg poslovanja.

c) Ciljani sektori

BDM će posebno podržati prijedloge za poslovna ulaganja u "proizvodne sektore", uključujući: poljoprivredu, energiju, turizam, metalnoprerađivački sektor, drvnoprerađivački sektor i informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Prijave iz drugih sektora će biti razmatrane ovisno o njihovom potencijalu za kreiranje željenih rezultata u pogledu ulaganja dijaspore i stvaranja novih radnih mjesta.

d) Predviđeni datumi otvaranja i zatvaranja Poziva:

Poziv će biti otvoren 26. februara 2018. godine u 16.00 sati, a zatvoren 30. marta 2018. u 16.00 sati.

Svi podnositelji zahtjeva, i oni čiji zahtjevi budu prihvaćeni nakon inicijalnog razmatranja, kao i oni čiji zahtjevi budu odbijeni, biće obaviješteni o ishodu do 31. maja 2018. Podnositelji čiji zahtjevi budu prihvaćeni nakon inicijalnog razmatranja biće obavješteni da „ulaze u drugi krug ciklusa“ i po potrebi će biti dužni pružiti dodatne informacije ili pojašnjenja za dalje učešće u Konkursu za izradu poslovnog plana.

S ciljem adekvatnog infromisanja o Pozivu, planirani su informativni sastanci kako slijedi:

 • Sarajevo - Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH (28. februar, 11 sati)
 • Bihać - Privredna komora USK (6. mart, 14 sati)
 • Banja Luka - Hotel Bosna (7. mart, 11 sati)
 • Mostar - Hotel Mostar (9. mart, 11 sati)
 • Tuzla - Kantonalna privredna komora Tuzla (12. mart, 11 sati)
 • Bijeljina - Hotel Drina (13. mart, 11 sati)

Pravo na prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava


Bosnian Diaspora Marketplace (BDM) usmjeren je na podršku novih ili proširenju poslovanja postojećih preduzeća povezanih s dijasporom, osnovanim tri godine prije objave Poziva za dostavljanje zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva za Bosnian Diaspora Marketplace fond moraju ispuniti nekoliko kriterija kako bi njihovi zahtjevi bili odobreni za finansiranje. Ti kriteriji podrazumijevaju:

1. Pravni status: Fond za bespovratna sredstva otvoren je za mikro, mala i srednja preduzeća (MSP)* osnovana u Bosni i Hercegovini. Zakonski predstavnik preduzeća koja još nisu završila postupak osnivanja mogu učestvovati u Pozivu, pod uslovom da registraciju okončaju prije završnog kruga odabira.

2. Starost preduzeća: Mikro, mala i srednja preduzeća (MSP), podnositelji zahtjeva, moraju imati status startupa ili preduzeća osnovanog najviše tri godine (0 - 3 godina starosti) prije datuma objave Poziva za dostavljanje zahtjeva. Preduzeća osnovana prije 25.februara 2015.godine, ne udovoljavaju ovom kriteriju.

3. Veza sa dijasporom: Mikro, mala i srednja preduzeća (MSP), podnositelji zahtjeva, moraju imati uspostavljenu vezu sa članom dijaspore koju mogu i dokazati. Ova veza se može dokazati kroz:

 • (i) najmanje 25% vlasničkog udjela člana dijaspore u mikro, malom ili srednjem preduzeću, bilo direktno kao pojedinac ili preko preduzeća u većinskom vlasništvu člana dijaspore. Vlasnički udio člana dijaspore mora biti dokaziv kroz važeći ugovor, akt osnivanja i/ili ispis iz registra o osnivanju preduzeća; i/ili
 • (ii) dokazivo partnerstvo s članom dijaspore. Partnerstvo se mora potkrijepiti dokazom vlasničkog odnosa, trgovinskim i/ili ugovornim odnosom, zajedničkim poduhvatom ili drugim pravnim odnosom kao prihvatljivim oblicima nefinansijskih doprinosa poslovnom prijedlogu.

Član dijaspore definiše se kao iseljenik/ci i njihovi potomci koji žive izvan zemlje rođenja ili porijekla, bilo na privremenoj ili trajnoj osnovi, ali i dalje imaju značajne veze sa zemljama porijekla. Status člana dijaspore mora biti dokazan važećim dokumentom koji ukazuje na prebivalište izvan BiH sa ukupnim trajanjem od najmanje tri godine. Osoba se također može smatrati članom dijaspore ako se vratila u Bosnu i Hercegovinu i ima trajno prebivalište u BiH unutar tri godine prije datuma kada je podnesen zahtjev. Ova osoba dužna je dokazati važećim dokumentima da je imala kontinuirani boravak u inostranstvu u trajanju od tri godine.


Finansiranje i podjela troškova


Podnositelji zahtjeva za bespovratna sredstva biće dužni da zahtjev podupru vlastitim doprinosom za finansiranje, i to najmanje u odnosu od 1: 1. To znači da doprinos BDM-a ne može premašiti 50% cjelokupnog finansiranja neophodnog za implementaciju poslovnog prijedloga predloženog u zahtjevu za dodjelu sredstava. Udio doprinosa podnositelja zahtjeva za finansiranje može biti najmanje 50% u gotovini, a preostalih 50% može se osigurati kao nefinansijski doprinos podnositelja zahtjeva. Podnositelji zahtjeva koji osiguraju veći udio vlastitog finansiranja (kako u pogledu ukupnog udjela u prijedlogu poslovanja, tako i u pogledu udjela gotovine i nefinansijskog doprinosa) imaće prednost u postupku evaluacije.

Svrha finansiranja: sredstva za finansiranje iz BDM fonda moraju biti isključivo utrošena za nabavku stalnih sredstava. Stalna sredstava su definirana kao imovina koja je kupljena za dugotrajno korištenje i neće biti pretvorena u gotovinu u periodu od najmanje 12 mjeseci, kao što su zemljišta, zgrade i oprema.

Stalna sredstava su materijalna dobra (npr. oprema, mašine, računari, vozila, i slično), ili nematerijalna imovina (zaštitni znak, patent, goodwill, itd.) koji ima korisni vijek trajanja više od jedne godine i trošak nabavke po jediničnoj cijeni od 1.000 US$ ili više. Napominjemo da je uz zahtjev za grant sredstva potrebno dostaviti barem jednu ponudu za traženu nabavku opreme. Premda je isto informativne prirode, ponude je potrebno dostaviti kako bi se ustanovila tržišna vrijednost za traženu nabavke.


Period implementacije poslovnog prijedloga


Period implementacije poslovnih prijedloga može obuhvatiti maksimalno 12 mjeseci (jednu godinu), ili kraći period, koji se predstavlja kroz planirane aktivnosti i rezultate navedene u zahtjevu za dodjelu bespovratnih sredstava.

Ograničenja

BDM neće odobriti bespovratna sredstva za poslovne prijedloge koji dovode do narušavanja tržišta, niti će se dodijeljena bespovratna sredstva moći koristiti za sljedeće:

 • Troškove organizacije ceremonija, zabava, proslava ili "reprezentacija".
 • Kupovinu robe koja podliježe ograničenjima, kao što su: poljoprivredna roba, motorna vozila, uključujući motocikle, lijekovi, medicinska oprema, proizvodi za kontracepciju, korištena oprema (bez prethodnog odobrenja projekta „Podrške investiranju dijaspore u BiH“), koja podliježe ograničenjima, ili zabranjena roba, u skladu sa propisima USAID-a, uključujući, ali bez ograničenja na sljedeće: oprema i usluge za abortus, luksuzne robe, itd.
 • Alkoholna pića.
 • Kupovinu dobara ili usluga koja podliježu ograničenjima ili su zabranjena, u skladu sa propisima USAID-a, prema izvoru ili zemlji porijekla (Laos, Kuba, Iran, Sjeverna Koreja, (Sjeverni) Sudan i Sirija) takvih dobara ili usluga.
 • Prethodne obaveze i/ili dugovanja, novčane kazne i kazne nametnute kompaniji koja je korisnik bespovratnih sredstava.
 • Donacije.

Zahtjevi neće biti razmatrani ukoliko ih podnesu dole navedni subjekti, ili drugi subjekti u partnerstvu sa:

 • Neprofitnim organizacijama, državnim institucijama (nacionalne, regionalne ili lokalne).
 • Poljoprivredne zadruge ili udruženja, uključivo poljoprivredna grazdinstva i/ili obrti.
 • Zaposlenicima, ugovaračima ili članovima porodica sponzora koji učestvuju u Pozivu (USAID, itd.).
 • Učesnicima Odbora za razmatranje i evaluaciju (REC), pružateljima tehničke podrške (TA) i konsultantskih usluga koje finansira Projekat.
 • Subjekti navedeni kao Stranke koje imaju zabranu učešća u Programima Federalne nabavke ili Programima podrške koji ne podrazumijevaju nabavke.

Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti samo jedan zahtjev na otvoreni Poziv. Svi prijedlozi sadržani u zahtjevu za dodjelu bespovratnih sredstava moraju poticati dobre ekološke prakse.


Proces podnošenja zahtjeva


Zainteresovani za prijavu na Poziv BDM-a za dodjelu bespovratnih sredstava moraju podnijeti zahtjev, na engleskom ili na jezicima BiH. Popunjen obrazac treba dostaviti u elektronskoj i štampanoj verziji.

Elektronsku prijavu treba popuniti online putem linka: www.grant.diasporainvest.ba.

Popunjenu online prijavu nakon potvrde možete preuzeti, te istu zajedno sa pratećom dokumentacijom trebate poslati putem pošte na adresu:

USAID Diaspora Invest,

Augusta Brauna 2/1,

71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina

Koverta treba sadržavati sljedeće podatke:

 • gore navedenu adresu za podnošenje zahtjeva;
 • Referentni kod Poziva za dostavljanje zahtjeva na koji se podnositelj prijavljuje, npr: “BDM RFA br.2”,
 • Naznaku "Prijava za BDM. Ne otvarati prije prve evaluacije".

Potičemo sve zainteresirane kandidate da posjete jednu od Info sesija navedenih ovim Pozivom, prije podnošenja zahtjeva za prijavu.

Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava treba dopuniti propratnim dokumentima i certifikatima, kako slijedi:

 • Kopija radne dozvole, dozvole boravka, lične karte, pasoša/vize ili drugog oblika identifikacije kojim se potvrđuje status člana dijaspore;
 • Pojedinci koji su trenutno stanovnici ili firma registrovana u BiH mogu biti podnositelji zahtjeva, ukoliko je moguće dokazati status člana dijaspore;
 • Potpisana izjava kojom se potvrđuje status člana dijaspore;
 • Obavezni certifikati/potvrde;
 • Bilans stanja i bilans uspjeha firme za prethodne tri godine, ako je firma postojala u tom razdoblju;
 • Izvod iz sudskog registra/registra privrednih subjekata, koji sadrži datum prve registracije, imena osnivača i dioničara;
 • Detaljan budžet i period provođenja planirane ideje;
 • Plan brendiranja i označavanja.

Napominjemo da zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava i propratni dokumenti moraju biti potpisani i dostavljeni na naznačenu adresu do datuma navedenog u ovom Pozivu. Nepotpune prijave biće odbačene.

BDM će, po primitku zahtjeva za bespovratna sredstva, potvrditi primitak istih i označiti ih svojim prijavnim brojevima.

BDM će prvenstveno podržati aktivnosti podnesene kao odgovor na otvoreni Poziv za dostavljanje zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva čiji prijedlozi budu ocijenjeni kao uspješni biće obaviješteni o prelasku "u drugi krug ciklusa". Drugi krug odabira podrazumijeva evaluaciju Stručne komisije. Poslovne prijedloge koji budu odabrani kao finalisti pregledat će članovi Stručne komisije, čiji su članovi zaposlenici USAID Diaspora Invest projekta, ugledni poslovni stručnjaci i stručnjaci iz oblasti razvoja iz USAID-a, partnera BDM-a, drugih razvojnih

institucija ili lidera iz dijaspore. Nakon primitka pismene obavijesti, podnositelji zahtjeva pripremiće kratku prezentaciju i predstaviti poslovnu ideju za konačno razmatranje. Svaka prezentacija trajaće najduže 15 minuta.


Kontakt informacije


Dodatna pitanja možete proslijediti Uredu projekta „Jačanje uloge dijaspore u ekonmomskom razvojuBiH“. Pitanja se podnose u pisanoj formi do 16.marta 2018. godine, a svi odgovori će biti dostupni i objavljeni na web stranici projekta do 25.marta 2018. godine. Pitanja se podnose na grants@diasporainvest.ba (molimo navedite "BDM Grant Question" u predmetu e-mail poruke).


Kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava


Pri odabiru prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava biće razmatrani sljedeći ključni kriteriji:

(i) Tehnički kriteriji

 • Poslovni prijedlog (35%): Poslovni prijedlog mora prikazati dobro osmišljenu ideju i model koji ima potencijal da bude profitabilan, održiv i da potiče ekonomski razvoj, te jasno demonstrati investiranje i/ili učešće dijaspore. Uspješni prijedlozi jasno će artikulirati kako je predloženi proizvod, usluga ili poslovni model bolji od postojećih i kako dati poslovni prijedlog može poboljšati ili unaprijediti poslovanje i zajednicu.
 • Aktivnosti i rezultati (20%): Prijedlozi moraju prikazati sposobnost postizanja ostvarivih rezultata u smislu poboljšanja poslovanja i ekonomskog razvoja tokom razdoblja korištenja bespovratnih sredstava i duže. Također, prijedlozi trebaju pružiti informacije o postojećim poslovnim aktivnostima u BiH, ukoliko ih ima. Pored toga, prijedlozi trebaju definirati relevantne indikatore ishoda i ciljeva kao što su proizvodnja, prodaja, kreiranje direktnih i indirektnih radnih mjesta, povećanje plata, pristup informacijama itd.
 • Upravljački kapacitet (20%): Prijedlozi moraju dokazati sposobnosti tima da uspješno implementira i poveća poslovanje u lokalnom kontekstu, i što je najvažnije, provede određenu ključnu aktivnost navedenu u prijedlogu podnesenom BDM-u. Dokazi, u ovom smislu, podrazumijevaju informacije o sastavu tima, relevantnim kvalifikacijama i postignutim uspjehom članova tima, te vrstama upravljačkih sistema (finansijskih i drugih) podnositelja zahtjeva. Prijedlozi moraju prikazati sposobnost podnositelja zahtjeva da odgovori na traženi iznos postojećim resursima u smislu poslovnih operacija, finansiranja, stručnosti i umrežavanja. Prijedlozi bi također trebali opisati obim i vrstu odnosa između člana dijaspore i lokalnog/ih poduzetnika/firme, te obrazložiti upotrebu vanjskih resursa.

(ii) Isplativost i realna opravdanost troškova

 • Finansijska održivost, finansiranje i vlastito učešće podnositelja zahtjeva (25%): Podneseni zahtjev mora sadržavati finansijski poslovni model koji realno odgovara lokalnom kontekstu/tržištu u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju, kao i strategiju dugoročne održivosti. Prijedlozi moraju opisati kako će se sredstva koristiti, te prikazati doprinos podnositelja zahtjeva u odnosu na iznos koji se traži od BDM-a, i to najmanje u omjeru jedan naprama jedan. Prednost će imati prijedlozi koji budu nudili veći omjer u korist vlastitog učešća. Najmanje 50% odgovarajućeg doprinosa mora biti u obliku novčanog doprinosa. Osim novčanih doprinosa, resursi kao što su znanje i praksa, kao i drugi nefinansijski instrumenti također su vrijedni doprinosi, ali moraju biti dokumentirani i dokazivi.

(iii) Ostali kriteriji

 • Adekvatnost Plana brendiranja i označavanja
 • Obzir prema rodnim pitanjima, pitanjima mladih, manjina i drugim međusektorskim pitanjima
 • Odgovor na okolišna pitanja, ako su relevantna.

Prednost će imati prijedlozi koji budu sadržavali sljedeće:

1) Veći iznos sufinansiranja podnositelja zahtjeva u odnosu na tražena bespovratna sredstva i veći iznos sufinansiranja u gotovini u odnosu na doprinos u nefinansijskim sredstvima podnositelja zahtjeva.

2) Kreiranje većeg broja radnih mjesta - napominjemo da se nova radna mjesta definiraju kao osobe koje su potpuno zaposlene od strane podnositelja zahtjeva, što bi se dokumentiralo putem službenih evidencija o zapošljavanju nakon korištenja bespovratnih sredstava.

3) Veći iznos direktne investicije dijaspore.


Dostupnost bespovratnih sredstava i druga pitanja


Objavljivanje ovog Poziva (RFA) ne predstavlja obavezu projekta „Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju BiH“, USAID-a, Vlade Sjedinjenih Američkih Država ili Financial Markets International, Inc (FMI) kao ugovarača da dodijeli bespovratna sredstva, niti obvezuje USAID, Vladu SAD-a ili FMI da plaća troškove koji nastanu u procesu pripreme i dostavljanja zahtjeva za dodjelu sredstava BDM-a.

Projekat „Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju BiH“ zadržava pravo da finansira sve ili nijednan podneseni zahtjev, produži ili skrati rok za dospijeće zahtjeva, te da dodijeli sredstva prema revidiranom rasporedu. Dodijeljena sredstva biće podložna raspoloživosti sredstava Fonda.