Stabilna domaća valuta (BAM) vezana za euro

Finansijski i bankarski sektor u Bosni i Hercegovini je jedan od najstabilnijih u jugoistočnoj Evropi, s domaćom valutom vezanom za euro.

Bh. finansijski sistem se oslanja na upotrebu međunarodnih računovodstvenih standarda, a oba entiteta su provela niz regulativa kako bi se uklonile bilo kakve razlike u njihovim sistemima.

Centralna banka BiH, državni monetarni autoritet, održava monetarnu stabilnost, s punim pokrićem u slobodno konvertabilnim deviznim fondovima, s fiksnim kursem od 1 KM: EUR 0,51129. U skladu sa državnim zakonom, niti Centralna banka, niti bilo koja druga insitucija ne može nametnuti ograničenja u plaćanju kada je riječ o međunarodnim transakcijama.

Bankarski sektor je podjeljen na dva entiteta, dok su entitetske bankarske agencije odgovorne za nadgledanje. U BiH postoji 27 komercijalnih banaka, 18 u Federaciji i 9 u Republici Srpskoj. 24 banke su članice u programu osiguranja depozita, koji obezbjeđuje osiguranje od 25 000 eura.