Aktivnosti

KAKO OSNOVATI D.O.O U REPUBLICI SRPSKOJ?

U slučaju da želite osnovati firmu, odnosno društvo sa ograničenom odgovornošću u RS ovo su naše preporuke.

Kako registrovati d.o.o u Republici Srpskoj

Procedura registracije u Republici Srpskoj je jednostavnija zbog sistema „sve na jednom mjestu“ koji provodi Agencija za posredničke, informativne i finansijske usluge (APIF). Svi dokumenti se dostavljaju APIF-u, koji komunicira sa sudom i nadležnim poreznim uredima umjesto klijenata

FAZA KOJA PRETHODI REGISTRACIJI

PRIPREMNA FAZA

Vrijeme

Troškovi

1. Pribavljanje uvjerenja o državljanstvu za domaćeg osnivača ili u slučaju da je osnivač strani državljanin, uvjerenje o državljanstvu iz države porijekla ili potvrda porijekla državljanstva iz lokalne policijske uprave

1-5 radnih dana

/

2. Dostaviti ovjerenu kopiju lične karte/pasoša ili ovjerene kopije izvatka iz sudskog registratora gdje je osnivač registrovan (ako je osnivač pravno lice)

1 sat

/

3. Pribaviti potvrdu porezne uprave da osnivač nema neplaćenih poreza i doprinosa (na osnovu mjesta prebivališta osnivača).

1-5 radnih dana

15 KM

Procedura

Vrijeme

Troškovi

1. Odabir notara.

2. Odabir naziva privrednog društva.

1 sat

/

3. Provjeriti dostupnost odabranog naziva privrednog društva u registru.

1 sat

/

4. Odrediti iznos osnivačkog kapitala (minimum 1 KM)

1 sat

/

5. Pripremiti osnivački akt i statut društva na jednom od zvaničnih jezika sa ovjerenim potpisima osnivača (pripremljenim od strane advokata ili notara). U slučaju da su osnivači strani državljani, dokumenti bi trebali biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog tumača sa potvrdom da je sadržaj preveden i da su osnivači razumjeli sadržaj. U zavisnosti od broja osnivača (fizičkih/pravnih lica) procedura varira:

1-2 radna dana

/

5.a. Jedan osnivač: U slučaju jednog fizičkog ili pravnog lica, notar ovjerava potpis ovlaštenog zastupnika.

4 KM fizičko lice/52 KM pravno lice

5.b. Dva ili više osnivača: Odluka o osnivanju se primjenjuje kada dva ili više fizičkih ili pravnih lica osnivaju privredno društvo, a priprema se u obliku notarski obrađene isprave.

Približno 350 KM.

Usluge ovlaštenog sudskog tumača

1 sat

50 KM za svaki započeti sat

6. Pribaviti odluku o imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje privrednog društva u unutrašnjoj i vanjskoj trgovini, ako ovlaštena lica nisu imenovana Odlukom o osnivanju.

1 sat

/

7. Dostaviti ovjerene potpise ovlaštenih osoba (OP obrazac)

1 sat

4 KM

8. Izjava o prihvatanju dužnosti direktora. U slučaju da je direktor strani državljanin, on/ona mora pribaviti boravišnu dozvolu te radnu dozvolu koju izdaje Služba za poslove sa strancima BiH

1 sat

4 KM

9. Uplata osnovnog kapitala na privremeni račun komercijalne banke. Investitor mora položiti minimalni kapital (1 KM) na privremeni račun komercijalne banke i dostaviti sudu potvrdu o uplati.

Uplata osnovnog kapitala: banka traži kopiju osnivačkog akta za deponovanje osnovnog kapitala i popunjenu prijavu. Uplatu mogu izvršiti direktno osnivač (i) ili njihov ovlašteni zakonski zastupnik.

1-2 radna dana

/

10. Ispuniti e-prijavu (na unaprijed određenom obrascu) i potpisati se e-potpisom. Može se poslati poštom ili e-mailom sa svim pratećim dokumentima.

/

REGISTRACIJA

Procedura

Vrijeme

Troškovi

1. Predavanje prijave za registraciju APIF-u. APIF će poslati prijavu nadležnom sudu i poreznoj upravi. APIF-u će biti dodijeljen ID broj i statistički broj privrednog društva.

Napominjemo da se podaci o registraciji novog privrednog društva objavljuju u Službenom glasniku RS. Sud obavještava glasnik po službenoj dužnosti, a troškovi za objavljivanje se snose po završetku registracije.

7-14 radnih dana

35 KM (troškovi registracije) + 50 KM (troškovi objave)

2. Izrada pečata firme. Nakon dobivanja odluke Suda o započinjanju poslovnih aktivnosti, novo privredno društvo mora napravi pečat. Pečat mora sadržavati identične podatke kao u odluci o osnivanju . Ovisno o željenom dizajnu pečata, cijena se može kretati između 30-50 KM.

1 sat

4 KM

3. Potpisivanje ugovora sa ovlaštenim računovođom i zakup poslovnog prostora. Usluge računovođe kreću se od 150 KM, a zakup poslovnog prostora ovisi o lokaciji i veličini prostora.

1-3 radna dana

/

POST-REGISTRACIJA

Procedura

Vrijeme

Troškovi

Ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine

Privredno društvo je dužno dostaviti obavijest kojom dokazuje da ispunjava tehničke uvjete za poslovni prostor, koju izdaje Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite

10 radnih dana

10 KM

2. Otvoriti bankovni račun. Da biste otvorili račun u banci, potrebno je priložiti ovjerene kopije sljedećih dokumenata: Rješenje o registraciji Identifikacioni broj (JIB) koji je izdao Zavod za statistiku Uvjerenje regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje koje sadrži identifikacioni i carinski broj (ako je privredno društvo registrovano za vanjsku trgovinu trgovinu) lična dokumenta za fizička lica koja su ovlaštena za korištenje bankovnog računa (ovjerena kopija lične karte ili pasoša) ovjerena kopija potpisa lica koja su ovlaštena za korištenje računa nekoliko različith izjava direktora i osnivača privrednog društva, ovisno o banci ovjerena lična dokumenta osnivača, ako su fizička lica ili ovjereni izvod iz sudskog registra ako su osnivači pravna lica

5 radnih dana

Kopija + ovjeravanje dokumenata = približno 30 KM (15 EUR)

3. Registracija u PDV sistemu (uslovno). Nakon registracije, ako privredno društvo ostvari godišnji promet veći od 50.000 KM, privredno društvo se mora registrovati u PDV sistemu; ali, ako se planira godišnji promet manji od 50.000 KM, to nije obavezno i ​​privredno društvo se može dobrovoljno registrirati. Privredno društvo mora dostaviti dokaze o iznosu godišnjeg prometa. Ovo može biti u obliku kontakta sa klijentom. Uz zahtjev treba priložiti sljedeće dokumente: ovjerena kopija rješenja o registraciji ovjerena kopija potvrde o registraciji od Poreske uprave RS ovjerena kopija obavještenja Zavoda za statistiku ovjerena kopija lične karte direktora ovjerena kopija kartona deponovanih potpisa od banke u kojoj je otvoren transakcijski račun izjava o robi koju firma uvozi ili izvozi Izjava o izvodljivosti procijenjenog prometa i dokazi o realizaciji istog, u smislu zaključenih poslovnih ugovora

/

Administrativni troškovi+ kopije + ovjeravanje = približno 50 KM

4. Registracija radnika u Zavodu za zdravstveno i penzijsko osiguranje. Prema članu 14. Zakona o jedinstvenim sistemima registracije, kontrole i naplate doprinosa, privredno društvo je dužno da svakog radnika prijavi u poreskoj upravi najmanje jedan radni dan prije početka rada. Treba dostaviti slijedeće dokumente: rješenje o registraciji potvrda o identifikacionom i statističkom broju obrazac JS 3100, popunjen

1 sat

Bez naknade

5. Komunalna naknadu poreznoj upravi. Komunalne naknade su prihod općine, ovisno o sjedištu privrednog društva u kojoj je registrovano. Naknade se razlikuju od općine do općine i zavise od lokacije privrednog društva.

1 radni dan

Između 260-300 KM

7. Obavijestiti kantonalnu inspekcijsku upravu o započinjanju poslovnih aktivnosti. Privredno društvo podnosi obavijest o započinjanju poslovnih aktivnosti Kantonalnoj inspekcijskoj upravi, a inspektori mogu naknadno vršiti nadzor u pogledu ispunjavanja svih uslova za obavljanje poslovnih aktivnosti. Zakon o unutrašnjoj trgovini reguliše da privredno društvo treba da podnese obavještenje o započinjanju poslovnih aktivnosti najkasnije pet (5) radnih dana prije početka rada. Treba dostaviti slijedeće dokumente:
• rješenje o registraciji
• izjavu da privredno društvo ispunjava sve zakonske uslove za obavljanje trgovinskih aktivnosti
• obavještenje o datumu početka rada

1 radni dan

Besplatno

Često postavljena pitanja

 • Maksimalni period postojanja društva sa ograničenom odgovornošću ne postoji, d.o.o se može osnovati na ograničen ili neograničen period.
 • Upravljački dokument d.o.o-a je odluka društva, a u FBiH i statut društva
 • Osnivači/udjeličari nisu lično odgovorni za dugove društva, osim u slučaju kada njihovi udjeli nisu u potpunosti isplaćeni.
 • Ograničena odgovornost podliježe ograničenim slučajevima odavanja poslovnih tajni.
 • Upravljačka tijela su skupština i uprava društva sa ograničenom odgovornošću.
 • U FBiH, d.o.o. također može biti tzv. upravni odbor.
 • Prema zakonima u BiH, nije moguće da d.o.o. bude uključen u međunarodno restrukturiranje, iako može biti uključen u akvizicije imovine ili kapitala.
 • D.o.o može biti na berzi ili u državnom vlasništvu.
 • Ne, s obzirom na svoju komercijalnu prirodu, što znači da ima mogućnost raspodjele dobiti i korporativnog prihoda.
 • Mora postojati minimalno jedan osnivač društva i ne postoje nikakva ograničenja za osnivače kada je u pitanju državljanstvo.
 • U RS-u d.o.o može imati direktora ili upravni odbor koji se definiše odlukom društva. Broj članova upravnog odbora se definiše dogovorom osnivača/udjeličara.

Ovaj tekst ne odražava stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Za sadržaj ove stranice isključivo je odgovoran autor teksta.

Naša Perspektiva je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine, sa fokusom na involviranje bh. dijaspore u razvoj zemlje porijekla.