Aktivnosti

KAKO OSNOVATI D.O.O. U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE?

U slučaju da želite osnovati firmu, odnosno društvo sa ograničenom odgovornošću u FBiH ovo su naše preporuke.

Kako registrovati d.o.o u FBiH?

Proces registracije društva se sastoji od faze koja prethodi registraciji, faze registracije i post-registracije.  

FAZA KOJA PRETHODI REGISTRACIJI

PRIPREMNA FAZA

Vrijeme

Troškovi

1. Pribavljanje uvjerenja od Uprave za indirektno oporezivanje koje potvrđuje da osnivač nije u poreznom sistemu (regionalnom centru u zavisnosti od registrovanog sjedišta kompanije)

5 radnih dana

10 KM

2. Pribavljanje uvjerenja o državljanstvu za domaćeg osnivača ili u slučaju da je osnivač strani državljanin, uvjerenje o državljanstvu iz države porijekla ili potvrda porijekla državljanstva iz lokalne policijske uprave

1-5 radnih dana

/

3. Dostavljanje ovjerenu kopiju lične karte/pasoša ili ovjerene kopije izvatka iz sudskog registratora gdje je osnivač registrovan (ako je osnivač pravno lice)

1 sat

2 KM po stranici

4. Pribavljanje uvjerenja od općinske porezne uprave koje potvrđuje da osnivač nema poreznih dugovanja (na osnovu mjesta prebivališta lica)

1-5 radnih dana

15 KM

Procedura

Vrijeme

Troškovi

Odabrati ime društva.

1 sat

/

Provjeriti dostupnost imena u nadležnom registru poslovnih subjekata

1 sat

/

Odrediti osnivački kapital ( minimum 1.000 KM)

1 sat

/

5. Pripremiti osnivački akt i statut društva na jednom od zvaničnih jezika sa ovjerenim potpisima osnivača (pripremljenim od strane advokata ili notara). U slučaju da su osnivači strani državljani, dokumenti bi trebali biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog tumača sa potvrdom da je sadržaj preveden i da su osnivači razumjeli sadržaj.

1-5 radnih dana

350-600 KM

Usluge ovlaštenog sudskog tumača

1 sat

50 KM za svaki započeti sat

6. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za zastupanje društva u domaćem i vanjskotrgovinskom prometu

1 sat

/

7. Ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje (OP formular)

1 sat

4 KM po potpisu

8. Izjava o prihvatanju dužnosti direktora. U slučaju da je direktor strani državljanin, on/ona mora pribaviti boravišnu dozvolu te radnu dozvolu koju izdaje Služba za poslove sa strancima BiH.

1 sat

4 KM po potpisu

9. Ovjerena izjava lica ovlaštenih za zastupanje društva da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prijestup, pet godina od dana pravomoćnosti presude

1 sat

4 KM

10. Ovjerena izjava osnivača da on/ona nema udio u privrednim subjektima registrovanim u BiH, ili u slučaju kada ima potrebno je dostaviti dokaz da su sve porezne obaveze prethodno navedenih subjekata plaćene

1 sat

4 KM

11. Izvadak iz relevantnog registra koji dokazuje vlasništvo udjela u imovini i pravima, kao i mišljenje sudskog vještaka o vrijednosti udjela u imovini i pravima (udio u stvarima imovini)

1 radni dan

5-15 KM

12. Depozit osnivačkog kapitala na privremeni račun u banci se uplaćuje u minimalnom iznosu od 1.000 KM, potom se dostavlja dokaz o uplati nadležnom sudu.

Uplata osnovnog kapitala: banka traži kopiju osnivačkog akta da bi izvršila uplatu osnivačkog kapitala. Uplatu može izvršiti direktno osnivač(i) ili ovlašteni zakonski zastupnik.

1-2 radna dana

/

13. Popuniti prijavu za registraciju (na predviđenom sudskom formularu), potpisanom od strane ovlaštenog zakonskog zastupnika društva, tj. direktora.

Potpis se mora ovjeriti kod nadležnog tijela u zemlji ili inostranstvu, ovisno o lokaciji direktora i ovjeriti apostile pečatom, gdje je to primjenjivo. Dodatni troškovi ovise o tome ispunjava li ih advokat ili notar.

1 radni dan

600 KM advokat /350 KM notar

Ovjera potpisa 4 KM

REGISTRACIJA

Procedura

Vrijeme

Troškovi

1. Predati prijavu za registraciju društva u registar poslovnih subjekata nadležnog općinskog suda, zajedno sa 13 navedenih dokumenata te pratećim sudskim taksama.

Sud obavještava Službeni list BiH o registraciji novo osnovanih društava po službenoj dužnosti, a Službene novine BiH/FBIH će izvršiti objavu tek nakon plaćanja takse.

10-15 radnih dana

70 KM (troškovi registracije) + 10 KM (troškovi predaje) + 50 KM (troškovi objave)

2. Izrada pečata društva. Nakon dobivanja odluke suda o započinjanju poslovnih djelatnosti , novo društvo mora napravi pečat. Pečat mora sadržavati identične podatke kao u odluci o osnivanju. Ovisno o željenom dizajnu pečata, cijena je između 30-50 KM.

1 sat

30-50 KM

3. Potpis ugovora sa ovlaštenim računovođom i zakup poslovnog prostora. Usluge računovođe se kreću od 150 KM pa naviše, a troškovi zakupa poslovnog prostora ovise o lokaciji i veličini.

1-3 radna dana

/

POST-REGISTRACIJA

Procedura

Vrijeme

Troškovi

1. ID broj u poreznoj upravi. Morati ćete dostaviti dvije kopije ispunjenog obrasca RPO_PPL1 ovjerene službenim pečatom privrednog društva, uz ovjereno rješenje o registraciji privrednog društva ko koju je izdao općinski sud, ovjerenu kopiju ugovora o računovodstvenim uslugama i original ili ovjerenu kopiju ugovora o zakupu poslovnog prostora.

5 radnih dana

Besplatno

2. Statistički broj i registracija glavne poslovne aktivnosti u poreznoj upravi. Jednom kada privredno društvo dobije svoj matični broj, može se prijaviti za statistički broj i klasifikaciju svojih poslovnih aktivnosti. Morat ćete dostaviti kopije ispunjenog obrasca PPL-1, zajedno sa kopijama dokumenta sa matičnim brojem i rješenjem o registraciji izdanim od općinskog suda i koji su ovjereni službenim pečatom privrednog društva.

1 radni dan

Besplatno

3. Obavijest o početku obavljanja djelatnosti i izjava o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora u općini u kojoj se nalazi sjedište privrednog društva. Privredno društvo je dužno dostaviti izjavu kojom pokazuje da ispunjava tehničke uvjete za poslovne prostore, koju izdaje općina.

10 radnih dana

Četiri gradske općine grada Sarajeva naplaćuju 2 KM (Centar), 4 KM ( Novi Grad, Stari Grad) te 10 KM (Novo Sarajevo) za ovu proceduru.

4. Bankovni račun. Da biste otvorili račun u banci, potrebno je priložiti ovjerene kopije sljedećih dokumenata: • rješenje o registraciji
• Identifikacioni broj (JIB) koji je izdao Zavod za statistiku
• uvjerenje nadležne regionalne jedinice uprave za indirektno oporezivanje koje sadrži identifikacioni i carinski broj (ako je privredno društvo registrovana za vanjsku trgovinu)
• lična dokumenta za fizička lica koja su ovlaštena za korištenje bankovnog računa (ovjerena kopija lične karte ili pasoša)
• ovjerena kopija potpisa lica koja su ovlaštena za korištenje računa
• nekoliko različitih izjava direktora i osnivača privrednog društva, ovisno o banci
• ovjerena lična dokumenta osnivača, ako su fizička lica ili ovjereni izvod iz sudskog registra ako su osnivači pravna lica

5 radnih dana

Kopije I ovjera dokumenata = približno 30 KM (15 EUR)

5. Registracija u PDV sistemu (uslovno). Nakon registracije, ako privredno društvo ostvari godišnji promet veći od 50.000 KM, mora biti registrovano u PDV sistemu; ali, ako se planira godišnji promet manji od 50.000 KM, to nije obavezno i ​​privredno društvo se može dobrovoljno registrirati. Privredno društvo mora dostaviti dokaze o iznosu godišnjeg prometa.. Uz zahtjev treba priložiti sljedeće dokumente: • ovjerena kopija rješenja o registraciji u sudski registar
• ovjerena kopija potvrde o registraciji od Porezne uprave FBiH
• ovjerena kopija obavještenja Zavoda za statistiku
• ovjerena kopija lične karte direktora
• ovjerena kopija kartona deponovanih potpisa od banke u kojoj je otvoren transakcijski račun
• Izjava o robi koju firma uvozi ili izvozi
• Izjava o izvodljivosti procijenjenog prometa i dokazi o realizaciji istog, u smislu zaključenih poslovnih ugovora
• kopija ugovora o zakupu poslovnog prostora za sjedište privrednog društva ili dokaz o vlasništvu upisanom u zemljišne knjige
• lični identifikacioni broj ovlaštenog računovođe

/

Administrativni troškovi, plus kopija I ovjeravanje = približno 50 KM

6. Prijava radnika na obavezno osiguranje. Prema članu 14. Zakona o jedinstvenim sistemima registracije, kontrole i naplate doprinosa, privredno društvo je dužno da svakog zaposlenog prijavi u Poreskoj upravi najmanje jedan radni dan prije početka rada. Treba dostaviti slijedeće dokumente:
• Rješenje o registraciji
• potvrda o identifikacionom i statističkom broju - obrazac JS 3100, popunjen

1 sat

Besplatno

7. Obavijestiti kantonalnu inspekcijsku upravu o započinjanju poslovnih aktivnosti. Privredno društvo podnosi obavijest o započinjanju poslovnih aktivnosti Kantonalnoj inspekcijskoj upravi, a inspektori mogu naknadno vršiti nadzor u pogledu ispunjavanja svih uslova za obavljanje poslovnih aktivnosti. Zakon o unutrašnjoj trgovini reguliše da privredno društvo treba da podnese obavještenje o započinjanju poslovnih aktivnosti najkasnije pet (5) radnih dana prije početka rada. Treba dostaviti slijedeće dokumente:
• rješenje o registraciji
• izjavu da privredno društvo ispunjava sve zakonske uslove za obavljanje trgovinskih aktivnosti
• obavještenje o datumu početka rada

1 radni dan

Besplatno

8. Nabavka I registracija fiskalnog uređaja. Za nabavku i registraciju fiskalnog memorijskog uređaja potrebno je podnijeti zahtjev i priložiti ga slijedeća dokumentacija:
• potvrdu o poreskoj registraciji
• kopija lične karte vlasnika ili ovlaštenog lica - matični broj i PDV broj (ako je obveznik PDV-a)
• kopija lične karte vlasnika poslovnog prostora (ako se iznajmljuje)
• broj bankovnog računa privrednog društva i naziv banke povezane sa ovim bankovnim računom (u vezi sa ugovorom sa telekom operatorom)

Ovu proceduru provode kompanije koje se bave fiskalizacijom.

18 radnih dana u prosjeku

700 KM

9. Carinski broj. Privredna društva registrovana za vanjskotrgovinsku djelatnost dužna su da podnesu zahtjev za carinski broj u Upravi za indirektno oporezivanje. Potrebni su sljedeće original ili ovjerene kopije dokumenata:
• obrazac ZR1, popunjen
• rješenje o osnivanju
• potvrda banke o glavnom bankovnom računu privrednog društva – deponovani potpisi za ovlaštene potpisnike
• lična karta ovlaštenog predstavnika
• dokaz o boravišnoj dozvoli za strance
• pasoš za vlasnika ili ovlaštenog predstavnika kao stranog državljanina
• punomoć, po potrebi

10 radnih dana

Administrativni troškovi 50 KM I bankovni troškovi 10 KM Kopije 15 KM

10. Platiti komunalnu naknadu Poreznoj upravi. Komunalne naknade su prihod općine, ovisno o sjedištu privrednog društva u kojoj je registrovan. Naknade se razlikuju od općine do općine i zasnivaju se na lokaciji kompanije

1 radni dan

75 KM

Često postavljena pitanja

 • Maksimalni period postojanja društva sa ograničenom odgovornošću ne postoji, d.o.o se može osnovati na ograničen ili neograničen period.
 • Upravljački dokument d.o.o-a je odluka društva, a u FBiH i statut društva
 • Osnivači/udjeličari nisu lično odgovorni za dugove društva, osim u slučaju kada njihovi udjeli nisu u potpunosti isplaćeni. Ograničena odgovornost podliježe ograničenim slučajevima odavanja poslovnih tajni.
 • Upravljačka tijela su skupština i uprava društva sa ograničenom odgovornošću.
 • U FBiH, d.o.o. također može biti tzv. upravni odbor.
 • Prema zakonima u BiH, nije moguće da d.o.o. bude uključen u međunarodno restrukturiranje, iako može biti uključen u akvizicije imovine ili kapitala.
 • D.o.o može biti na berzi ili u državnom vlasništvu.
 • Ne, s obzirom na svoju komercijalnu prirodu, što znači da ima mogućnost raspodjele dobiti i korporativnog prihoda.
 •  
 • Mora postojati minimalno jedan osnivač društva i ne postoje nikakva ograničenja za osnivače kada je u pitanju državljanstvo.
 • U RS-u d.o.o može imati direktora ili upravni odbor koji se definiše odlukom društva. Broj članova upravnog odbora se definiše dogovorom osnivača/udjeličara.

Ovaj tekst ne odražava stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Za sadržaj ove stranice isključivo je odgovoran autor teksta.

Naša Perspektiva je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine, sa fokusom na involviranje bh. dijaspore u razvoj zemlje porijekla.